Tien concrete voorstellen van de PVDA voor een betaalbare, praktische en sociaal rechtvaardige afvalophaling

In de petitiecampagne stelden we vast dat er bijzonder veel ongenoegen is bij de Mortselaars over de invoering van de Diftar-container. De PVDA stelt 10 concrete maatregelen voor om het afvalbeleid bij te sturen, maatregelen die werden voorgesteld door inwoners. Voor een betaalbare, praktische en sociaal rechtvaardige afvalophaling.

1. Verlaag de kiloprijs met 20% tot 0,2 euro. Leg vast dat de prijzen niet verhoogd worden in de volgende jaren.

*De nieuwe afvalprijs is volledig kostendekkend, maar de besparing op de gemeente-uitgaven wordt niet gecompenseerd door een belastingverlaging.

*Het is mogelijk dat inkomsten lager blijken dan voorzien na de invoering van de blauwe zak. Dit mag niet aangegrepen worden om prijzen te gaan verhogen.

2. Behoud de wekelijkse ophaling, breid ze uit voor de blauwe zak.

*In een aantal gemeenten zoals Borsbeek en Boom is men in de zomermaanden teruggeschakeld van tweewekelijkse naar wekelijkse ophaling omdat de overlast door huisvuil in de woning te groot werd. Het is beter de wekelijkse ophaling te behouden, dan in juni hier op terug te moeten komen.

3. Verleng de mogelijkheid om de container gratis om te wisselen tot 31/12/2021. Gratis wieltjes op vraag voor de 40 liter containers.

*Veel mensen kregen een te grote en duurdere container aangeboden, zeker als men de afvalvermindering in rekening neemt door de nieuwe regels voor de blauwe zak sinds 1 maart. Wij vragen ook de optie te bieden voor een kleinere container dan 40 liter.

*Voor wie wieltjes onder een 40 liter container een oplossing bieden, vragen we deze gratis ter beschikking te stellen en dit duidelijk te communiceren.

4. Geef senioren en mensen met verminderde mobiliteit de mogelijkheid om speciale zakken te blijven gebruiken. Organiseer een hulpteam om hen bij te staan.

*De binnen en buiten zetten van een container is een onoverkomelijk probleem voor heel wat senioren en minder mobiele mensen. Als ze zakken kunnen gebruiken moeten senioren en minder mobiele mensen hun container niet weer naar binnen dragen, moeten ze niet naar een collectieve container stappen, geen container uitwassen.

*Organiseer een hulpteam van de stad. Een team dat burgers kosteloos kunnen reserveren om hun restafval voor de ophaling buiten te zetten (en de container desnoods weer binnen te zetten).

5. Verhoog de sociale compensatie met 10 euro naar 30 euro per persoon per jaar.

*De sociale compensaties voor de mensen met kleine inkomens zijn erg pover. Voor de groepen die geen OCMW uitkering krijgen, liggen de grensbedragen onder de armoedegrens. Iedereen die een inkomen onder de armoedegrens heeft hoort in aanmerking te komen voor de sociale compensatie. Met een automatische toekenning aan alle personen die er recht op hebben en van wie de nodige gegevens in een gegevensbank zitten.

6. Ken de sociale compensatie aan jonge ouders per kind onder de 3 jaar. En aan iedereen die om medische redenen ongewild meer afval heeft (incontinentie, ...)

*Een baby heeft al gauw 10 kg per maand aan luiers.Wegwerpluiers vormden voordien al 12% van het restafval, een percentage dat nu snel toeneemt. De Vlaamse regering erkent het probleem en onderzoekt hoe ze wegwerpluiers en incontinentiemateriaal apart kan inzamelen en recycleren.

7. Organiseer een openbare vergadering in november 2021 om het nieuwe afvalbeleid grondig te evalueren.

*Opnieuw werd bij een belangrijke beslissing geen enkele inspraak georganiseerd, terwijl er telkens intenties worden uitgesproken om bevolking te betrekken. Dit was een uitgelezen, maar gemiste kans. Laten we het rechtzetten door de evaluatie binnen 6 maanden wel grondig op te nemen.

8. Pas het stadsreglement aan zodat, in analogie met de fietsboxen, mensen hun vuilbak waar het mogelijk is buiten op een correcte manier kunnen wegbergen.

*Dit kan een oplossing bieden voor wie klein behuisd is.

9. Installeer meer openbare vuilbakjes, waar mensen (zwerf)afval in kwijt kunnen en een plan om de toenemende vervuiling tegen te gaan.

*Ovam erkent het groeiende probleem. Wij willen geen vuile stad. Buurgemeente Edegem verminderde het aantal vuilbakjes van 250 naar 81, ook in Mortsel werd het aantal verminderd.

10. Voorzie meer budget voor de ondersteuning van de buurtboeners die nu al hard werken aan een propere stad, maar dit volledig op vrijwillige basis moeten doen.