Kies partij voor een Mortsel op mensenmaat

Inleiding: Kies partij voor een Mortsel op mensenmaat

Ons project? Een sociale stad die er staat voor iedereen

Met zijn ligging op een boogscheut van Antwerpen en vlakbij de groene rand is Mortsel een stad die ons elke dag opnieuw uitdaagt. Onze stad heeft daarmee sterke troeven, maar ze staat ook voor heel wat uitdagingen. Uitdagingen die aangepakt moeten worden vanuit een sociale visie op de stad.

Als dichtst bebouwde gemeente waar nog voortdurend wordt bijgebouwd, groeit de drukte en staat de groene ruimte onder druk. Het knooppunt van invalswegen en het trein-tram-bus-verkeer brengen veel mensen naar of langs Mortsel. Dat maakt van de zorg voor de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de verbetering van ons openbaar vervoer een voortdurend aandachtspunt.

In de voorbije jaren zagen we in onze stad heel wat veranderen. Door de hoge prijzen hebben steeds meer mensen het moeilijk om hun woning te betalen of verbouwingen uit te voeren. Veel mensen zijn op zoek: op zoek naar werk, een stabiel inkomen, naar hoe ze hun kinderen voldoende kunnen steunen op school of waar ze betaalbare en goede zorg kunnen vinden voor ouderen. De PVDA wil ijveren voor sociale voorzieningen die hier een antwoord op geven.

Sociale en ecologische oplossingen voor de toekomst kunnen lokaal beginnen: een wijkgezondheidscentrum waar je gratis terecht kan bij je huisarts, een project dat woningisolatie voor iedereen mogelijk maakt, kwalitatief jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren, minder uren op het werk en meer uren om samen dingen te doen. Er zijn heel wat mogelijkheden voor het lokaal bestuur en voor geëngageerde burgers. Maar wie oplossingen wil zal ook kritische actie moeten ondernemen tegenover mega-bouwprojecten zoals dat van de Brialmont-site.

Een stad op mensenmaat. Daar willen wij voor gaan. We willen geen prestigeprojecten, maar een sociale stad die er staat voor werkende mensen, jongeren en mensen die het moeilijk hebben. Een Mortsel op mensenmaat.

De PVDA doet op een heel eigen manier aan politiek. Onze politici leven aan een gemiddeld inkomen en staan hun zitpenningen af aan de partij. Zo houden we postjesjagers buiten. En zo vervreemden PVDA-verkozenen nooit van de mensen die hen verkozen hebben. Dat onze principes niet veranderen ‘eens je verkozen bent’ bewijzen onze gemeenteraadsleden die we al tientallen jaren hebben in gemeenten als Zelzate of Herstal. Dat bewijzen ook onze parlementsleden, zoals Raoul Hedebouw, die de stem van het gewone volk naar het parlement brengt. Of dat zien we ook bij onze dokters die al meer dan 40 jaar gratis kwaliteitsvolle geneeskunde leveren in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, voor een gemiddeld loon. Onze politici luisteren naar de mensen en bouwen samen met hen de kracht op die dingen kan veranderen. Want een tegenmacht opbouwen blijft de essentie. Kijk maar naar het afvoeren van de Turteltaks. De PVDA startte een massale petitieactie en legde klacht neer voor het grondwettelijk Hof. Samen oefenden we voldoende druk uit om de turteltaks te laten afschaffen.

De Grote Bevraging van Mortsel, een unieke stadsdialoog

Van september 2017 tot januari 2018 organiseerde PVDA Mortsel een Grote Bevraging waar 655 Mortselaars aan deelnamen. Ze spraken zich uit over onze stad, over wat anders kan en wat beter moet. Met de grote Bevraging legde de PVDA de Mortselaar een uitgebreide vragenlijst voor. Aan deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor zes thema’s het beste voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden. Heel wat Mortselaars deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke mate men akkoord was met twee stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedden de respondenten een tiental minuten aan het invullen van de Grote Bevraging.

De respondenten van de Grote Bevraging van Mortsel zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en de verschillende wijken. Gezien hun grote aantal – een doorsnee verkiezingspeiling wordt afgenomen bij duizend mensen in heel vlaanderen – zijn de resultaten van de Grote Bevraging daarom bijzonder relevant voor al wie Mortsel een warm hart toedraagt..

Drie prioriteiten in de picture

Drie thema’s werden door meer dan 50% van de respondenten als top drie prioriteiten aangeduid: groene en gezonde wijken, mobiliteit en armoede.

Dat “groene, aangename en gezonde wijken” naar voor worden geschoven door 65% van de respondenten is belangrijk, in de stad met de meeste inwoners per km² in de provincie Antwerpen. In de verstedelijkende Zuidrand wordt het drukker, grote immo-projecten volgen elkaar op. Er komen meer mensen en meer verkeer en dat zet ook de leefomgeving onder druk. Veel jeugdbewegingen zitten overvol en voor nieuwe inwoners is er vaak geen plek voor hun kinderen. Het meest gesteunde voorstel is dan ook een sociale eis naar “leuke ontmoetingsplaatsen en groene ruimtes in alle wijken, voor alle groepen”. Een vraag naar dichtbijgelegen en laagdrempelige initiatieven om samen te komen en met elkaar in contact te komen.

Minder verrassend is dat “mobiliteit” hoog scoort, met opnieuw meer dan zes op de tien Mortselaars die het thema als hun grootste zorg aanduiden. Dat is zo voor wie door het centrum stapt of fietst. Maar net zo goed voor de Mortselaar die vandaag geen andere optie heeft dan zich met de wagen door de drukte te wurmen. De huidige files laten bestaan is onverantwoord, dat tonen ook alle studies over de slechte luchtkwaliteit rond de hoofdassen en de sluipwegen aan. Bijna vier op de tien respondenten vragen dan ook een “plan voor omleiding van het doorgaand verkeer met een betere doorstroming door de stad”. Een voorstel dat gevolgd wordt door de vragen naar “veilige voet- en fietspaden” en “goedkoop openbaar vervoer”.

Dat armoede als derde prioriteit hoog scoort is opvallend, maar niet onverwacht. Want niet iedereen profiteert van de welvaart en de ongelijkheid groeit. Dat raakt iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of woonplaats. “Water- en energiearmoede aanpakken” scoort samen met “gratis gezondheidszorg door bevordering van wijkgezondheidscentra” het hoogst als concrete voorstellen, telkens als favoriet voorstel van meer dan 30% van de bevraagden.

Sociale en ecologische thema’s springen eruit

Na deze drie thema’s, volgen wonen met 45%, werkbaar werk met 40% en openbare diensten met 20%. De bezorgdheid rond betaalbaar en kwaliteitsvol wonen horen we ook van vele jongeren die steeds minder hun plek vinden in een stad waar de woonkosten zo sterk stijgen. Het voorstel dat hier het meest gevraagd wordt is “meer initiatief en investeringen in hernieuwbare energie- en isolatieprojecten”. De eis wordt gevolgd door een vraag naar daadkrachtiger aanpak van de leegstand. Mensen begrijpen niet dat er woningen ongebruikt leeg staan op een ogenblik dat zoveel mensen geen betaalbare en goede woning vinden. “Meer sociale woningen en sociale accenten in bouwprojecten” is de derde meest gesteunde eis. Hij krijgt extra bijval bij arbeiders en mensen die geen hoge opleiding genoten.

In de voorstellen rond werk zijn het de vraag naar “steun aan vzw’s en coöperatieven met sociale en ecologische doelstellingen” en “meer individuele begeleiding van werklozen” die hoog scoren. Onder het thema van openbare dienstverlening is er tenslotte één uitschieter in de concrete voorstellen, namelijk “een vol- doende aanbod van betaalbare woonzorgcentra en serviceflats”.

Mortselaar heeft niet het gevoel dat hij inspraak heeft

Slechts 22% spreekt zich positief uit over de stelling “Mortsel geeft inspraak aan zijn bewoners”. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur projecten uitwerkt met nauwelijks inspraak van de buurt en van betrokken verenigingen. Wanneer er toch naar de omwonenden gestapt wordt, is het enkel om de beslissingen die gemaakt zijn te communiceren, met weinig ruimte voor aanpassingen. Voor de PVDA moet inspraak verder gaan dan om de vijf jaar een bolletje kleuren. Een democratisch stadsbestuur staat continu in verbinding met de inwoners en doet extra zijn best wanneer het gaat om ingrijpende veranderingen in de woonomgeving.

Aandacht voor kwetsbare groepen

Ook op de vraag of Mortsel voldoende aandacht heeft voor kwetsbare groepen, spreekt slechts 21% zich positief uit. Voor de PVDA is dit een belangrijk werkpunt: de doelstelling dat onze gemeente er een is waar iedereen zijn plaats heeft en met iedereen wordt rekening gehouden. Met die resultaten werkten we ons programma voor een stad op mensenmaat uit. De PVDA laat een nieuwe wind waaien en wordt de sociale oppositie in Mortsel. Een positieve stem van onderuit die we in 2018 ook in de gemeenteraad brengen. Daar zullen we een stem zijn voor werkende mensen, jongeren en iedereen die het moeilijk heeft in onze stad. De PVDA zal ook de stem laten klinken van al die mensen die elke dag opnieuw hun nek uitsteken, die mee hun schouders zetten onder sociale projecten en actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, vakbonden en milieuorganisaties.

 Ward Coenegrachts